Kurumsal
Havalimanı
Terminal Genişleme İhalesi

Terminal Genişleme İhalesi

İHALE DETAYI

Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni İskele Bloğu Yapım açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İş Sahibi

    a) Adresi : Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası 34912 Pendik - İstanbul / Türkiye
    b) Telefon ve faks numarası : +90 216 588 80 00
    c) Elektronik posta adresi : ihaleisg@sgia.aero
    d) İnternet adresi: www.sabihagokcen.aero
    e) İhale dosyasının görülebileceği Yer: ISG Satınalma Müdürlüğü 34912 Pendik - İstanbul

2- İhale konusu İşin

    a) Niteliği, türü ve miktarı : 25.554 m² toplam inşaat alanlı Yeni İskele Bloğu yapılması
    b) Yapılacağı yer : Sabiha Gökçen Havalimanı 34912 Pendik İstanbul
    c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhale dosyasının teslimi
    a) Teklif dosyasının teslim edileceği Yer : ISG Satınalma Müdürlüğü 34912 Pendik / İstanbul
    b) Tarihi ve saati : 21/04/2017 ve en geç saat 16:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

    4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
         4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
              4.1.1.1 Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
              4.1.2.1 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
         4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
         4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
         4.1.5 İhale konusu işte İş Sahibi’nin onayı ile Alt-Yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı Alt-Yüklenicilere yaptırılamaz.

    4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
         4.2.1 Ekonomik, mali yeterliğe sahip olduklarına ilişkin; iş bu şartnamede örneği verilen; Yeminli Mali Müşavir tasdikli Mali Durum Bildirimi, Banka Referans Mektubu sunulur.
         4.2.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
              a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait cirosunun 15.000.000,- € (Onbeşmilyon Euro), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise en az 10.000.000,- € (Onmilyon Euro) olması gerekir.
              b) Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son 3 (üç) yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
              c) Ayrıca İstekli’nin sunduğu belgelerde;
                   i. Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
                   ii. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,
                   iii. Banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2,0’den küçük olması,
                   ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
              d) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
              e) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.

    4.3 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
         4.3.1 İş deneyim belgeleri:
         Son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeyle kusursuz olarak tamamlanan ‘’Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi - (B) Üstyapı (Bina) İşleri nin II. Grubu’ndaki işlerden bir tanesi ibraz edilecek. Söz konusu işin parasal tutarı en az 20.000.000,- € (Yirmimilyon Euro) olması gerekir.

    4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
         4.4.1 Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan Benzer İş Gruplarından (B) II. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli İsteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

    7.1 İhale dokümanı, İş Sahibi’nin adresinde görülebilir ve 1.000,- Euro karşılığı ISG Satınalma Müdürlüğü 34912 Pendik / İstanbul satın alınabilir.

    7.2 İhale dosyasına ait dosya bedeli Yapı Kredi Bankası Anadolu yakası Kurumsal Bankacılık Merkezi Şubesi 81983564 (IBAN: TR95 0006 7010 0000 0081 9835 64) – EURO sayılı hesaba yatırılacaktır. İhale dökümanları İsteklilere banka dekontu karşılığı teslim edilecektir.

    7.3 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale dosya teslim tarihine ve saatine kadar ISG Satınalma Müdürlüğü 34912 Pendik / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle toplam bedel üzerinden Sabit Fiyatlı Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır. Teklif kapsamında İstekli’nin kendi miktarları ve ölçümleri esas alınacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Ortak Girişimler ve Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

X