Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X
Kurumsal
Havalimanı
Cami Yapım İşi İhalesi

Cami Yapım İşi İhalesi

İHALE İLANI

LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. (LGM)

‘’Sabiha Gökçen Havalimanı Cami Yapım” işi “Kapalı Zarf Açık İhale” usulü ile “Sabit Fiyatlı Götürü Bedel” üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İş sahibi

a) Adresi: Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası 34906 Pendik - İstanbul / Türkiye

b) Telefon ve faks numarası: +90 216 588 80 00

c) Elektronik posta adresi: ihale@sgia.aero

d) İnternet adresi: www.sabihagokcen.aero

e) İhale dosyasının teslim alınacağı yer: LGM Satınalma Müdürlüğü 34906 Pendik - İstanbul

2- İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 9.000 m² inşaat alanında (~2.035 m² kapalı alan) Sabiha Gökçen Havalimanı Cami Yapımı

b) Yapılacağı yer: Sabiha Gökçen Havalimanı 34906 Pendik İstanbul

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhale dosyasının teslimi

a) Teklif dosyasının teslim edileceği yer: LGM Satınalma Müdürlüğü 34906 Pendik / İstanbul

b) Tarihi ve saati: 17/12/2018 ve en geç saat 16:00, 24/12/2018, saat 16:00’a kadar uzatılmıştır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

4.1.1.1 Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.2.1 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte İş Sahibi’nin onayı ile Alt-Yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı Alt-Yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Ekonomik, mali yeterliğe sahip olduklarına ilişkin; şartnamede örneği verilen; Yeminli Mali Müşavir tasdikli Mali Durum Bildirimi, Banka Referans Mektubu sunulur.

4.2.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıl/yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıl/yıldan bir önceki yıla ait cirosunun 1.000.000,- TL (bir milyon TL), olması gerekir.

b) Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıl/yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son 3 (üç) yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

c) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.

4.3 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyim belgeleri:

İstekli’lerin yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre son 10 (on) yılda yaptıkları, İş Sahibi’nce kusursuz kabul edilen işleri veya İhale konusu ‘’IV. Sınıf A Grubu Yapılar’’ı;

• Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
• Poliklinikler
• Liman binaları
• İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
• İlçe Belediyeleri
• 150 kişiyi geçen cezaevleri
• Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
• İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
• Entegre sanayi tesisleri
• Aqua parklar
• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
• Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
• Büyük alışveriş merkezleri
• Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
• Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
• Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
• Bu gruptakilere benzer yapılar.

bitirdiklerine ilişkin referansları ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren firma tanıtım dosyalarını İş Sahibi’ne sunmaları zorunludur.

İstekli son 10 (on) yıl içinde tek bir sözleşmeyle kusursuz olarak tamamladığı "IV. Sınıf A Grubu Yapılar" dan bir tanesini ibraz edecektir. Söz konusu işin parasal tutarı en az 1.000.000,- TL (bir milyon TL) olması gerekir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli İsteklilere açıktır.

7- Teklifler, ihale dosya teslim tarihine ve saatine kadar LGM Satınalma Müdürlüğü 34906 Pendik / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle toplam bedel üzerinden Sabit Fiyatlı Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır. Teklif kapsamında İstekli’nin kendi miktarları ve ölçümleri esas alınacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11- Ortak Girişimler ve Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

X